Tilaa lainaosuuslaskelma

Asun­to-osa­keyh­tiöis­sä osak­kail­le anne­taan usein mah­dol­li­suus suo­rit­taa lai­nao­suu­ten­sa tiet­ty­nä ajan­koh­ta­na joko ker­ral­la tai useam­mas­sa eräs­sä yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä mää­ri­tel­lyl­lä tai yhtiö­ko­kouk­sen päät­tä­mäl­lä taval­la. Lai­nao­suus­suo­ri­tus­ten tulee perus­tua suo­ri­tus­het­kel­le laa­dit­tuun lainaosuuslaskelmaan.

Voit tila­ta hel­pos­ti lai­nao­suut­ta­si kos­ke­van lai­nao­suus­las­kel­man täyt­tä­mäl­lä ohei­sen lomak­keen. Tilauk­seen sisäl­tyy las­kel­man laa­ti­mi­nen ja las­kut­ta­mi­nen sekä ilmoit­ta­mi­nen ja mak­sa­mi­nen pankkiin.

    Tilaan lai­nao­suus­las­kel­man (75 €, las­ku­te­taan tilaa­jal­ta)Toi­mi­tus säh­kö­pos­tis­saToi­mi­tus kirjeessä