Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n mukai­nen rekisteriseloste.

Tie­to­suo­ja isännöintiyrityksessämme

Asiak­kai­nam­me ole­vat talo­yh­tiöt hank­ki­vat isän­nöin­ti­pal­ve­lut yri­tyk­sel­täm­me, joten käsit­te­lem­me talo­yh­tiön asuk­kai­den ja osak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja. Tar­vit­sem­me näi­tä tie­to­ja, jot­ta voim­me tuot­taa sopi­muk­sem­me mukais­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lua sekä mui­ta asu­mi­sen pal­ve­lui­ta talo­yh­tiöil­le. Isän­nöin­tiy­ri­tyk­sen perus­te käsi­tel­lä asia­kas­ta­lo­yh­tiöi­den osak­kai­den ja asuk­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja on ns. oikeu­tet­tu etu eli asia­kas­suh­de ja asia­kas­ta­lo­yh­tiön hal­lin­non hoi­to. Tie­to­suo­ja on meil­le tär­ke­ää ja huo­mioim­me sen päi­vit­täi­ses­sä työssämme.

Rekis­te­rin nimi

Onnexion Oy:n asiakastietorekisteri

Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Onnexion Oy, Y‑tunnus 2923422–2

Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va henkilö

Visa Palo­nen, toimitusjohtaja

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä kos­ke­vis­sa kysy­myk­sis­sä voit­te olla yhtey­des­sä isännöitsijäänne.

Rekis­te­rin käyttötarkoitus

Tar­vit­sem­me osak­kaan ja asuk­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ta voim­me tun­nis­taa asiak­kaam­me tämän asioi­des­sa isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­säm­me tai säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sam­me. Käy­täm­me tie­to­ja talo­yh­tiön vas­ti­ke- ja vuo­kra­val­von­nas­sa, saa­ta­vien perin­näs­sä, asu­kas­tie­dot­ta­mi­ses­sa sekä talo­yh­tiöl­le han­kit­tu­jen pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä. Talo­yh­tiöl­le han­kit­tu pal­ve­lu on esi­mer­kik­si huol­to­so­pi­muk­seen perus­tu­vat pal­ve­lut, kuten ove­na­vaus­pal­ve­lu. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan käsi­tel­lä val­vot­taes­sa isän­nöin­tiy­ri­tyk­sen ja talo­yh­tiön etua. Näi­den ohel­la hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sel­le, joka esit­tää lakiin perus­tu­van tietopyynnön.

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Hen­ki­lö­tie­dot saam­me kerät­tyä pää­asias­sa talo­yh­ti­öön muu­ton yhtey­des­sä yhtiön osak­kail­ta ja asuk­kail­ta itsel­tään eri vies­tin­tä­ka­na­vis­sam­me, kuten puhe­li­mit­se, pos­tit­se, säh­kö­pos­tit­se tai vas­taa­val­la taval­la. Lisäk­si hen­ki­löön lii­tet­tä­vis­sä ole­via tie­to­ja ker­tyy talo­yh­tiö­si­vuil­le kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sekä nii­tä käy­tet­täes­sä. Var­mis­taak­sem­me tie­don ajan­ta­sai­suu­den päi­vi­täm­me tie­to­ja viran­omais­läh­teis­tä tai muil­ta palveluntarjoajilta.

Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­rim­me sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti talo­yh­tiöi­den sekä asiak­kai­den itsen­sä Onnexion Oy:lle anta­mia tie­to­ja. Rekis­te­rim­me sisäl­tää seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja isän­nöi­miem­me talo­yh­tiöi­den asuk­kais­ta ja osakkaista:

nimi, osoi­te, puhe­lin, säh­kö­pos­tio­soi­te, syn­ty­mä­ai­ka tai hen­ki­lö­tun­nus, osak­kee­no­mis­ta­jan osuus huo­neis­ton osak­keis­ta, posti‑, las­ku­tus- ja pank­kiyh­teys­tie­dot, pal­ve­lu­ti­laus­ten tie­dot, muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tiedot.

Hen­ki­lö­tie­to­jen säilytys

Säi­ly­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja asia­kas­re­kis­te­ris­säm­me sen ajan, kun asu­kas asuu talo­yh­tiös­sä ja osa­kas on osak­kee­no­mis­ta­ja­na tai talo­yh­tiö on isän­nöin­tiy­ri­tyk­sem­me asia­kas. Tämän jäl­keen säi­ly­täm­me tie­to­ja vain niin kau­an ja sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on tar­peel­lis­ta las­ku­tuk­sen, perin­nän ja oikeu­del­lis­ten toi­men­pi­tei­den takia.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luovutukset

Hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan talo­yh­tiön viral­li­sil­le edus­ta­jil­le näi­den teh­tä­vien hoi­ta­mi­sek­si sekä talo­yh­tiön käyt­tä­mil­le pal­ve­lun­tar­joa­jil­le, kuten huol­to- ja perin­täyh­tiöl­le tai yri­tyk­sel­le, joka tekee remont­tia osak­kaan huo­neis­tos­sa. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa talon asuk­kaal­le, osak­kaal­le tai viran­omai­sel­le lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Kaik­ki hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly tapah­tuu kun­nioit­taen rekis­te­ris­sä ole­vien hen­ki­löi­den yksityisyyttä.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­säm­me käsi­tet­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään tie­to­tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, ja nii­tä käyt­tä­vät ainoas­taan isän­nöin­tiy­ri­tyk­sem­me työn­te­ki­jät suo­ja­tuil­ta työ­ase­mil­taan, joi­hin työn­te­ki­jät pää­se­vät kir­jau­tu­maan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­laan. Käy­tän­nös­sä hen­ki­lö­tie­dot voi­vat sijai­ta ulko­puo­lis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien pal­ve­li­mil­la tai lait­teil­la, jot­ta voim­me tur­va­ta riit­tä­vän tie­to­tur­va­ta­son toteu­tu­mi­sen. Hen­ki­lö­tie­to­ja ei säi­ly­te­tä paperilla.

Tar­kas­tus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Rekis­te­röi­dyl­le kuu­lu­vat oikeu­det tur­vaam­me kai­kil­le rekis­te­röi­dyil­le voi­mas­sa ole­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti. Näi­tä oikeuk­sia ovat oikeus pyy­tää isän­nöin­tiy­ri­tyk­sel­tä pää­sy hän­tä kos­ke­viin tie­toi­hin, oikeus pyy­tää hän­tä itse­ään kos­ke­vien tie­to­jen oikai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta taik­ka käsit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta, oikeus vas­tus­taa hän­tä itse­ään kos­ke­vien tie­to­jen käsit­te­lyä sekä oikeus teh­dä vali­tus valvontaviranomaiselle.

Evästeet

Tämä verk­ko­si­vus­to käyt­tää eväs­tei­tä. Eväs­teet (engl. coo­kies) ovat verk­ko­pal­ve­lum­me tuot­ta­mia pie­niä teks­ti-tie­dos­to­ja, jot­ka verk­ko­se­lai­me­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­tee­si muis­tiin. Eväs­tei­den avul­la voim­me ana­ly­soi­da selai­mel­la­si verk­ko­pal­ve­lul­lem­me teke­miä­si pal­ve­lu­pyyn­tö­jä, yksi­löi­dä sivus­toa käyt­täes­sä­si teke­miä­si valin­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa nii­den perus­teel­la yksi­löl­li­siä palveluja.

Verk­ko­se­lai­me­si toi­min­noil­la eväs­teis­tä voi kiel­täy­tyä tai eväs­tei­tä voi pois­taa. Se kui­ten­kin vai­kut­taa mah­dol­li­suuk­siim­me tuot­taa yksi­löl­li­siä laa­duk­kai­ta verkkopalveluja.