Korjaushistorian laatiminen

Talo­yh­tiön pit­kän täh­täi­men kor­jaus­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sek­si ja kiin­teis­tön kun­toar­vioi­ta ja kun­to­tut­ki­muk­sia var­ten on tar­peen tun­tea kiin­teis­tön kor­jaus­his­to­ria. Usein sitä ei ole asian­mu­kai­ses­ti doku­men­toi­tu ja tie­dot ovat kan­siois­sa hajallaan.

Me käym­me läpi talo­yh­tiön doku­men­tit ja koos­tam­me tie­dois­ta kor­jaus­his­to­rian raken­nuso­sit­tain ja eri tek­nil­li­siin jär­jes­tel­miin ero­tel­tu­na, esim. läm­mi­tys, ilmas­toin­ti, vesi- ja vie­mä­ri­put­kis­to, kat­to jne. aikajärjestyksessä.