Tee muuttoilmoitus isännöitsijälle

Mai­straat­tiin tai pos­tiin teh­tä­vä muut­toil­moi­tus ei väli­ty isän­nöit­si­jä­toi­mis­tol­le eikä huol­to­y­ri­tyk­sel­le. On tär­ke­ää teh­dä kai­kis­ta huo­neis­toon muut­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä muut­toil­moi­tus myös isän­nöit­si­jä­toi­mis­toon, joka yllä­pi­tää talon­kir­jaa ja välit­tää asu­kas­tie­dot huol­to­liik­keel­le. Talon­kir­jan tie­toi­hin poh­jau­tuen vaih­de­taan nimi­kyl­tit ja suo­ri­te­taan tar­vit­taes­sa ove­na­vauk­set. Tee muut­toil­moi­tus isän­nöit­si­jäl­le ohei­sel­la lomak­keel­la. Mai­straa­til­le ja Pos­til­le teh­tä­vän muut­toil­moi­tuk­sen voit teh­dä osoit­tees­sa muuttoilmoitus.fi.

Muuttavien asukkaiden tiedot

Voit ilmoit­taa lisää muut­ta­jia Muu­ta huo­mioi­ta­vaa ‑koh­das­sa tai säh­kö­pos­til­la asiakaspalvelu@onnexion.fi.