Konsultointipalvelut

Isän­nöin­nin, kiin­teis­tö­hal­lin­non ja talous­hal­lin­non pal­ve­lu­jen lisäk­si tar­joam­me myös moni­puo­li­sia kon­sul­toin­ti- ja koulutuspalveluja.

  • Liik­keen­joh­don stra­te­gia­kon­sul­toin­ti, kou­lu­tuk­set ja työpajat
  • Lii­ke­toi­min­ta­mal­lit ja ‑suun­ni­tel­mat, pal­ve­lu­pol­ku­jen mal­lin­ta­mi­nen, asia­kas- ja hen­ki­lös­tö­ko­ke­muk­sen kehittäminen