Isännöinti

Isännöintipalvelu

Asun­to-osa­keyh­tiön kans­sa teh­dyn isän­nöin­ti­so­pi­muk­sen mukai­nen jat­ku­va pal­ve­lu. Tähän sisäl­ty­vät lain mää­rää­mät, suo­si­tus­ten mukai­set ja kun­kin talo­yh­tiön tar­pei­den mukai­set isän­nöit­si­jä­teh­tä­vät. Hin­noit­te­lu riip­puu mm. talo­yh­tiön koos­ta ja kiin­teis­tö­jen kunnosta.

Isän­nöin­ti­pal­ve­lum­me ansios­ta talo­yh­tiön osak­kaat ja asuk­kaat voi­vat luot­taa sii­hen, että talo­yh­tiön hal­lin­to, talous­hal­lin­to, asu­kas­vies­tin­tä, kiin­teis­tön kun­non yllä­pi­tä­mi­nen ja kor­jauk­siin liit­ty­vät teh­tä­vät hoi­de­taan ammat­ti­tai­toi­ses­ti, luo­tet­ta­vas­ti ja erin­omai­sel­la palveluasenteella.

Isän­nöin­ti­pal­ve­lus­sam­me tavoit­te­lem­me asia­kas­ko­ke­muk­sen jat­ku­vaa paran­ta­mis­ta. Panos­tam­me eri­tyi­ses­ti suju­vaan ja help­poon asioin­tiin sekä läpi­nä­ky­vään ja oikea-aikai­seen viestintään

Isännöinnin lisätyöt (lisäpalveluhinnaston mukaisesti)

Isän­nöin­nin lisä­töil­lä tar­koi­te­taan isän­nöit­si­jäl­tä tilat­ta­via töi­tä, jot­ka eivät sisäl­ly var­si­nai­sen isän­nöin­ti­so­pi­muk­sen kuu­kausi­ve­loi­tuk­seen. Täl­lai­sia töi­tä ovat esimerkiksi:

  • Kor­jaus­ten teet­tä­mi­nen, kor­jaus­töi­den val­vo­mi­nen yms. kor­jaus­ra­ken­nut­ta­mi­seen liit­ty­vät teh­tä­vät; kor­jaus­ta vaa­ti­vien koh­tei­den kat­sel­moin­ti, kor­jaus­ten kil­pai­lut­ta­mi­nen, teet­tä­mi­nen ja valvonta.
  • Talo­yh­tiön sopi­mus­ten (mm. vakuu­tus, kiin­teis­tö­huol­to) kilpailuttaminen.
  • Talo­yh­tiön hal­li­tuk­sen kokouk­siin, yhtiö­ko­kouk­siin ja kor­jaus­ten työ­maa­ko­kouk­siin osallistuminen.