Taloyhtiön strategia

Talo­yh­tiön stra­te­gia kiteyt­tää talo­yh­tiön hal­li­tuk­sen, osak­kai­den ja asuk­kai­den tavoit­teet kiin­teis­tön pit­kän aika­vä­lin kehit­tä­mi­sek­si, talo­yh­tiön omai­suu­den arvon lisää­mi­sek­si ja asu­mis­ko­ke­muk­sen jat­ku­vak­si parantamiseksi.

Osal­lis­tam­me talo­yh­tiön osak­kaat ja asuk­kaat kehit­tä­mi­seen ja pää­tök­sen­te­koon ket­te­räs­sä strategiaprosessissa.